Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności i polityki cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Kupujących w związku z korzystaniem przez nich ze sklepu internetowego wezpocwicz.pl.
 2. Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności i polityki cookies przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
  1. Sprzedawca/Administrator – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Piotr Janczura wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, o numerze NIP 6751539487, REGON 363956102 z siedzibą pod adresem Poleska 13/5, 31-580 Kraków.
  2. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://www.wezpocwicz.pl
  3. Kupujący – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
  4. Konto – konto Kupującego w Sklepie, w którym gromadzone są dane podane przez Kupującego oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
  5. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.
  6. Treści cyfrowe – dostępne w Sklepie e-booki oraz kursy online.
  7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
  8. Umowa o dostarczanie treści cyfrowych – umowa o udostępnienie dostępnych w Sklepie Treści cyfrowych zawierana albo zawarta między Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
  9. Newsletter – usługa elektroniczna polegającą na automatycznym przesyłaniu Kupującemu cyklicznych wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach i produktach Sprzedawcy.
  10. Ustawa o ochronie danych osobowych – Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
 3. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Piotr Janczura, ul. Poleska 13/5, 31-580 Kraków, NIP: 6751539487.
 4. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, Kupujący może skontaktować się z Inspektorem ochrony danych, pisząc na adres: kontakt@wezpocwicz.pl

 1. Celem Administratora jest ochrona prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz. Urz. UE L 119, s.1) oraz w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).
 2. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Kupującego oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 3. Sklep realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone przez Kupującego informacje;
  2. poprzez gromadzenie plików “cookies”;
 4. W każdym przypadku cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora jest wynikiem działań podejmowanych przez Kupującego w Sklepie.
 5. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, a zatem poza teren Unii Europejskiej.
 6. Sklep zawiera hiperłącza do stron internetowych osób. Sprzedawca nie ma kontroli i nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności i praktyki osób trzecich.
 7. Sklep jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerze: Zenbox.

UPRAWNIENIA KUPUJĄCEGO

 1. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, uzupełniania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia. Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu należytego zabezpieczenia danych osobowych Kupującego.
 2. Kupujący ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Kupującego narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędny w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży oraz Umowy o dostarczenie treści cyfrowych.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator wykorzystuje dane osobowe Kupujących w celach;
  1. zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży lub Umowy o dostarczenie treści cyfrowych;
  2. marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Administratora;
  3. obsługi i załatwienia spraw, z którymi się Kupujący zwróci przed zawarciem umowy lub po jej zakończeniu;
  4. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym w przypadku ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń z tytułu Umowy sprzedaży lub Umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 2. Administrator może udostępniać dane Kupującego następującym podmiotom:
  1. W przypadku Kupującego, który korzysta ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującemu wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Sprzedawcy.
  2. W przypadku Kupującego, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie.
  3. Administrator może udostępniać zebrane dane osobowe Kupujących podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne Administratora lub udostępniającym Administratorowi narzędzia teleinformatyczne, w tym platformy informatyczne lub miejsca na serwerach lub stronach internetowych.
  4. Administrator udostępnia dane osobowe Kupujących, na których życzenie zostały wydane faktury, podmiotom, którym powierzył na podstawie umowy czynności księgowe. Przekazanie danych oparte jest na umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 3. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Sklep może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 1. Dane osobowe podane podczas rejestracji na stronie Sklepu będą przechowywane na potrzeby realizacji ciążących na Administratorze obowiązków na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie przez Kupującego, jednak nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administrator zabezpiecza dane osobowe przesyłane drogą elektroniczną przed nieuprawnionym dostępem. Dostęp do Konta uzyskuje się po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

POLITYKA COOKIES

 1. Sklep wykorzystuje pliki cookies.
 2. Pliki cookies to dane informatyczne zapisywane na urządzeniu końcowym Kupujących, które wykorzystywane są do korzystania ze sklepu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Nie zawierają one danych osobowych Kupujących.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celu utrzymania sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Kupujący nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 4. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Kupującego do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Kupującego.
 5. W większości przypadków przeglądarki internetowe pozwalają na automatyczne zapisywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Kupujących. Kupujący mają jednak możliwość zmiany ustawień przeglądarki w ten sposób, że będzie ona będzie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub informować każdorazowo o zainstalowaniu pliku cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej znajdują się szczegółowe informacje na ten temat.
 6. Stosowane przez Sklep pliki cookies nie powodują zmian w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Kupującego, jak i w oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.
 7. Kupujący może skonfigurować przeglądarkę, tak aby nie zapisywała plików cookies. Może to ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu. Sposób wyłączenia obsługi plików Cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na następujących stronach:
 • Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek
 • Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 • Microsoft Egde: https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
 • Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html
 • Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042
Scroll to Top
Przewiń do góry