Regulamin

 • 1 Definicje
 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
  1. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://www.wezpocwicz.pl/regulamin
  2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Piotr Janczura, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, o numerze NIP 6751539487, REGON 363956102, z siedzibą pod adresem Poleska 13/5, 31-580 Kraków.
  3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://www.wezpocwicz.pl
  4. Kupujący – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
  5. Konsument– osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  6. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – osoba fizyczna, która zawiera ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego, który wynika w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która zawiera ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą i posiadającą dla niej charakter zawodowy.
  8. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Kupującym w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
  9. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.
  10. Konto – konto Kupującego w Sklepie, w którym gromadzone są dane podane przez Kupującego oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
  11. Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
  12. Formularz Zamówienia – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży lub Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, w tym sposobu dostawy i płatności.
  13. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Kupującego Produkty oraz Treści cyfrowe do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
  14. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.
  15. Treści cyfrowe – dostępne w Sklepie e-booki oraz kursy online.
  16. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
  17. Umowa o dostarczanie treści cyfrowych – umowa o udostępnienie dostępnych w Sklepie Treści cyfrowych zawierana albo zawarta między Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
  18. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  19. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
  20. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 • 2 Postanowienia Ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego, działającego pod adresem https://www.wezpocwicz.pl/regulamin, składania Zamówień drogą elektroniczną, zawierania Umów sprzedaży oraz Umów o dostarczenia treści cyfrowych z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu, jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Kupujących.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, Przedsiębiorców na prawach Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej.
 4. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia Umowy Sprzedaży oraz Umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 5. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
  2. standardowy system operacyjny;
  3. przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari; Microsoft Edge;
  4. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
 1. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 2. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.

 • 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną: Konto oraz Formularz Zamówienia.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia Zamówienia w Sklepie. Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną, polegającą na założeniu i utrzymywaniu Konta w Sklepie. W Koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła, ustanowionych w procesie rejestracji.
 3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Skuteczne złożenie Zamówień przez Kupującego na Produkty lub Treści cyfrowe znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest jedynie po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. Założenie konta w Sklepie następuje poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji znajdującego się na stronie Sklepu. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego. W wypadku Kupujących niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 5. W przypadku braku wcześniejszej rejestracji, Konto zakładane jest automatycznie przy składaniu Zamówienia
 6. Założenie Konta prowadzi do zawarcia między Kupującym a Sprzedawcą umowy o świadczenie usługi konta użytkownika. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto. Usunięcie konta nie spowoduje usunięcia informacji o zamówieniach złożonych z wykorzystaniem konta.
 7. Kupujący ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@wezpocwicz.pl.
 8. Usługi świadczone drogą elektroniczną na rzecz Kupującego są nieodpłatne. Odpłatne są natomiast Umowy Sprzedaży oraz Umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu.
 9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 10. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 11. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@wezpocwicz.pl. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni od jej otrzymania i poinformuje Kupującego o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.
 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Kupującego.
 2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie serwerów pocztowych, na które przesyłane są wiadomości e-mail i adresów e-mail Kupujących, usuwanie lub blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego lub czasowe zawieszenie dostępności Sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia m.in. konserwacji, wymiany sprzętu lub też w związku z rozbudową lub modernizacją Sklepu.
 3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę możliwości korzystania z pieniędzy, utratę czasu, podanie nieprawdziwych lub nieprawidłowych informacji, lub jakąkolwiek szkodę pośrednią lub wtórną.

 • 4 Składanie zamówienia oraz zawarcie Umowy Sprzedaży lub Umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 1. Złożenie Zamówienia odbywa się poprzez:
  1. dodanie do Koszyka interesujących Kupującego Produktów lub Treści cyfrowych;
  2. logowanie do Sklepu lub wypełnienie Formularza zamówienia. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia;
  3. wyboru metody płatności;
  4. wyboru sposobu dostawy w przypadku kupna Produktów;
  5. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą, kierując pytanie na adres kontakt@wezpocwicz.pl;
  6. Kliknięciu przycisku Kupuję i płacę.
 2. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Kupujący ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Produktu lub Treści cyfrowych.
 3. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe. Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 4. Wszystkie ceny na stronach Sklepu podane są w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 5. Ostateczna kwota do zapłaty przez Kupującego składa się z ceny za Produkt lub za wybrane Treści cyfrowe oraz kosztów dostawy w przypadku zakupu Produktu (w tym opłat za transport, dostarczenie i usługi pocztowe). O ostatecznej cenie Kupujący jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży lub Umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 6. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Kupujący zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie.
 • 5 Metody płatności

 1. Dostępne metody płatności to:
  1. Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Tpay.com – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej https://tpay.com/. Płatność ta obsługiwana jest przez obsługiwana przez operatora płatności: Tpay, należące do spółki Krajowy Integrator Płatności S.A, ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań, www: https://tpay.com/kontakt;
  2. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayPal.com– możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej https://www.paypal.com. Obsługę tych płatności prowadzi: Firma PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu.
 • 6 Sposoby dostawy
 1. Kupujący może skorzystać z następujących sposobów dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  1. Przesyłka za pośrednictwem Paczkomatów InPost;
  2. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Poleska 13/5, 31-580 Kraków.
 2. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 3. Dostawa Produktu do Kupującego jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Kupującemu na stronach Sklepu w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili złożenia przez Kupującego oferty zawarcia Umowy Sprzedaży lub Umowy dostarczenie treści cyfrowych.
 4. Odbiór osobisty Produktu przez Kupującego jest bezpłatny.
 5. W stosunku do Kupujących niebędących Konsumentami ani Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z opóźnienia w dostawie, a odpowiedzialność za Zamówienie ograniczona jest do ceny jego poszczególnych składników.
 • 7 Zawarcie Umowy Sprzedaży lub Umowy o dostarczenie treści cyfrowych;
 1. Informacje umieszczone na stronie Sklepu nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego, co oznacza między innymi, że Sprzedawca ma prawo odmówić zawarcia umowy.
 2. Zawarcie Umowy Sprzedaży lub Umowy o dostarczenie treści cyfrowych między Kupującym a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Kupującego Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 4 niniejszego Regulaminu.
 3. Złożenie Zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne ze złożeniem oferty zawarcia Umowy Sprzedaży lub Umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 4. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji lub informuje Kupującego o braku możliwości realizacji Zamówienia i zawarcia umowy. Następuje to poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Kupującemu stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Kupującego. Z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, zawierającej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji, pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą zostaje zawarta Umowa Sprzedaży lub Umowa o dostarczenie treści cyfrowych.
 5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej Umowy Sprzedaży lub Umowy o dostarczenie treści cyfrowych następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu oraz (2) przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail, o której mowa w § 4 pkt 7. Treść umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Sprzedawcy.
 6. Umowa Sprzedaży jak również Umowa o dostarczenie treści cyfrowych zawierana jest w języku polskim o treści zgodnej z Regulaminem.

 • 8 Wykonanie umowy sprzedaży Produktów
 1. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w przeciągu 48 godzin od momentu wpływu środków pieniężnych na konto Sprzedawcy.
 2. W przypadku wyboru przez Kupującego odbioru osobistego Produktu o gotowości Produktu do odbioru Kupujący zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę w stosownej wiadomości wysłanej na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia w terminie 48 godzin od momentu wpływu środków pieniężnych na konto Sprzedawcy.

 • 9 Wykonanie umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci e-booków

 1. Realizacja Zamówienia obejmującego e-booki następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w Formularzu zamówienia wiadomości zawierającej link oraz instrukcję postępowania z otrzymanym linkiem, tak by ułatwić dostęp do zakupionej treści.
 2. Kliknięcie w link umożliwi Kupującemu pobranie zamówionej przez niego książki w wybranym przez niego formacie.
 3. Z uwagi na charakter e-booków, będących treściami cyfrowymi, które nie są zapisane na nośniku materialnym w rozumieniu art. 38 pkt. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 t. j. z późn. zm.), Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w sytuacji, gdy spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy oraz został on poinformowany o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 4. W procesie składania i realizacji Zamówienia Sprzedawca informuje Kupującego, że pobranie plików stanowi wyrażenie zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi dostarczenia treści cyfrowych. Wyrażenie przez Kupującego, będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, zgody na spełnianie świadczenia przed upływem 14 dni do odstąpienia od Umowy skutkuje wygaśnięciem prawa do odstąpienia od umowy. Kupujący przyjmuje do wiadomości sposób wyrażenia zgody na rozpoczęcie świadczenia, zaznaczając odpowiednie pole na Formularzu Zamówienia. Brak zaznaczenia ww. pola powoduje niemożliwość zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 • 10 Wykonanie umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci kursów on-line

 1. Realizacja Zamówienia obejmującego kurs on-line następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w Formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję uzyskania dostępu do zakupionego kursu.
 2. Dla Kupującego zostanie utworzone konto w ramach platformy kursowej, a dane dostępowe zostaną przesłane w ramach wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 1 powyżej.
 3. Dostarczenie treści cyfrowej w postaci kursu on-line w całości Kupującemu następuje z chwilą zalogowania się przez Kupującego do platformy kursowej. Z tą chwilą również uważa się usługę dostarczenia treści cyfrowej w postaci kursu on-line za wykonaną w całości.
 4. Każdy kurs będzie dostępny w ramach konta na platformie kursowej przez minimum 1 rok, licząc od dnia uzyskania dostępu do platformy przez Kupującego. Po upływie wskazanego okresu czasu, Sprzedawca ma prawo zamknąć dostęp do kursu.
 5. Kupujący zobowiązany jest korzystać z platformy kursowej w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
  1. korzystać z platformy w sposób niezakłócający korzystania z platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania;
  2. nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w platformie jakimkolwiek osobom trzecim;
  3. nie rozpowszechniać kursu ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 6. W razie korzystania z platformy kursowej w sposób sprzeczny z ust. 4 powyżej, Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do kursu.
 7. Z uwagi na charakter kursów online, będących treściami cyfrowymi, które nie są zapisane na nośniku materialnym w rozumieniu art. 38 pkt. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 t. j. z późn. zm.), Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w sytuacji, gdy spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy oraz został on poinformowany o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 8. W procesie składania i realizacji Zamówienia Sprzedawca informuje Kupującego, że pierwsze przystąpienie do odtwarzania stanowi wyrażenie zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi dostarczenia treści cyfrowych. Wyrażenie przez Kupującego, będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, zgody na spełnianie świadczenia przed upływem 14 dni do odstąpienia od Umowy skutkuje wygaśnięciem prawa do odstąpienia od umowy. Kupujący przyjmuje do wiadomości sposób wyrażenia zgody na rozpoczęcie świadczenia, zaznaczając odpowiednie pole na Formularzu Zamówienia. Brak zaznaczenia ww. pola powoduje niemożliwość zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowych.

 • 11 Odstąpienie od umowy Kupującego
 1. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi, Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do Umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 5. Aby odstąpić od umowy innej niż umowa wskazana w ust. 4 powyżej, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia w formie pisma wysłanego pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.
 8. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy poprzez jego odesłanie niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 9. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 10. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zwróconego Produktu.
 11. Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi jak również Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta wszelkie otrzymane płatności, w tym Cenę Produktów lub Treści cyfrowych oraz koszty dostawy.
 12. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się on na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 13. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu, będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

 • 12 Odpowiedzialność za wady

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Kupującemu Produkt lub Treści cyfrowe wolne od wad fizycznych i prawnych, dobrej jakości. Sprzedawca nie świadczy usług posprzedażowych, serwisowych i nie udziela dodatkowych gwarancji na sprzedawane rzeczy.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, za wady fizycznie i prawne Produktów oraz Treści cyfrowych na podstawie przepisów o rękojmi za wady zawartych w Kodeksie cywilnym.
 1. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę Produktu lub Treści cyfrowej ma prawo zgłosić reklamację. Do postępowania w zakresie zgłoszonych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta reklamacji znajdują zastosowanie postanowienia art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.
 1. W celu złożenia reklamacji Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może skorzystać z wzoru Formularza reklamacyjnego, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z Formularza reklamacyjnego nie jest jednak obowiązkowe. W każdym przypadku zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta składającego reklamację, oraz żądanie w związku z wadą towaru. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 1. Formularz reklamacyjny złożyć można wysyłając go za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Sprzedawcy lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@wezpocwicz.pl
 1. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia, za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 2. Jeżeli Kupujący, będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi, zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. Koszt odesłania reklamowanych Produktów pokrywa Sprzedawca.
 3. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres Poleska 13/5, 31-580 Kraków.
 • 13 Dane osobowe i pliki cookies
 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w celu obsługi Konta, realizacji zamówienia oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu Umowami sprzedaży oraz Umowami o dostarczenie treści cyfrowych, a jeżeli Kupujący wyrazi na to zgodę – także w celach marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Kupujących internetowego mogą być:
  1. W przypadku Kupującego, który korzysta ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Sprzedawca udostępnia zebrane dane osobowe Kupującemu wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Sprzedawcy;
  2. W przypadku Kupującego, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Sprzedawca udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie.
 4. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub Umowy o dostarczenie treści cyfrowych skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 6. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.wezpocwicz.pl/Polityka-prywatnosci .

 • 14 Prawa autorskie

 1. Treści dostępne w Sklepie oraz treści cyfrowe takie jak e-booki lub kursy on-line korzystają z ochrony prawa autorskiego, a ich rozpowszechnianie bez zgody podmiotu uprawnionego może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 • 15 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą Produktów lub Treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ma możliwość skorzystania z ] pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym m.in. ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;
  3. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 3. Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Kupujący może szukać na stronie internetowej https://polubownie.uokik.gov.pl oraz bezpośrednio pod adresami:
  1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 4. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 • 16 Postanowienia końcowe
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Kupujący, posiadający konto w Sklepie, o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie Konta poprzez usunięcie Konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Wszelkie spory związane ze Sklepem oraz umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach Konsumenta, w przypadku których właściwość oraz jurysdykcja sądu rozpatrywane są na zasadach ogólnych
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 9.05.2021 roku.
 7. Archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf i stanowią załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

Załączniki:

 1. Wzór odstąpienia o umowy.
 2. Wzór formularza reklamacyjnego.
 3. Regulamin w brzmieniu obowiązującym od dnia 8.05.2021 roku.
Scroll to Top
Przewiń do góry